Ban quản trị website: https://kinhtenongthon.com.vn xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 1/7/2019 chúng tôi chính thức thay đổi logo cũng như bộ nhận diện thương hiệu của website. Cụ thể như sau:

Logo cũ
Logo cũ

Logo trên website đổi thành:

kinh tế nông thôn logo
Logo mới

Bộ nhận diện thương hiệu Logo dạng vuông

Trân trọng cảm ơn!

Update lần cuối