Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng đường lớn: Chủ trương đã rõ

Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017 | 14:45

KTNT - Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng (Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước). Dư luận cho rằng, ba nghị quyết này là cơ sở tạo tiền đề khai thác và sử dụng hiệu quả hơn mọi nguồn lực, qua đó đưa kinh tế đất nước đi nhanh hơn, vững chắc hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng diễn ra ngày 29/6.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang hoàn thiện; đã tạo nên sức bứt phá ngoạn mục không chỉ về kinh tế mà quan trọng hơn là vấn đề hỗ trợ để mọi vùng, mọi người không ai phải tụt lại phía sau.

Tuy vậy, vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan, tốc độ phát triển của chúng ta chưa đạt mong muốn, nhiều bất cập đã phát sinh. Để xử lý những bất cập, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trên nền tảng công bằng, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thiện chủ trương mở rộng con đường chúng ta đã triển khai 30 năm qua với điểm nổi bật là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường là quá trình thường xuyên, liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý” và “Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư”.

Theo đó, các nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tổ chức thực hiện. Theo đánh giá chung, mọi vấn đề Trung ương đề cập đều rõ ràng. Cuộc sống đã vào nghị quyết Đảng.

Vấn đề đặt ra là tổ chức triển khai thực hiện thế nào để nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng phải nghiêm minh. Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc”.

Mong rằng chỉ đạo của Thủ tướng được các cấp, các ngành, các đơn vị, từng cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc với chương trình hành động, kế hoạch và bước đi cụ thể trong lĩnh vực phụ trách. Được vậy, con đường lớn với tầm nhìn và tư duy mới mới đưa con tàu Việt Nam đi nhanh hơn, an toàn hơn.

                       Hiền Anh

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích