Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

10:35 | 31/10/2016

KTNT - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.