Từ nay, không mua bắt buộc 0 đồng với ngân hàng yếu kém

05:48 | 15/04/2017

Chính phủ thống nhất định hướng từ nay, nhà nước không áp dụng biện pháp mua bắt buộc 0 đồng với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.