Chất lượng dân số Việt Nam chưa cao

11:06 | 11/07/2017

Chất lượng dân số đang là một hạn chế của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.