Đồng Tháp: Hội nghị góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  2/22/2013 2:21:00 PM

  KTNT- Sáng nay (22/2) HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để thảo luận góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

  Qua hơn một tháng (từ ngày 16/1 đến ngày 18/2/2013), công tác triển khai lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Hiến pháp năm 1992 trên địa bản tỉnh Đồng Tháp được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc và các Đoàn thể quan tâm lãnh chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ và đúng thời gian quy định. Tính đến ngày 18/2/2013, có 76 cơ quan, đơn vị và các huyện, thị, thành phố đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp với hơn 12.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham dự, đóng góp trực tiếp tại các Hội nghị hoặc góp ý bằng văn bản.

  Ông Lê Hoàng Đức – Phó chủ tịch HĐND, Phó ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Qua tổng hợp các ý kiến đóng góp, nhìn chung có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành và nhân dân về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp 1992, nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, vững chắc, tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Phần lớn ý kiến thống nhất nội dung, chất lượng của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có đổi mới. Các ý kiến gửi về Ban chỉ đạo đều thể hiện tâm huyết, trí tuệ và mang tính xây dựng cao.”
  Hội nghị cũng đã xác định trong quá trình tổng hợp ý kiến còn có một số quan điểm khác nhau và một số vấn đề mới cần tiếp tục quan tâm thảo luận.

  Như trong phần Lời nói đầu, nhiều ý kiến đề nghị nên trình bày ngắn gọn, không nêu quá nhiều về lịch sử, chủ yếu giới thiệu về Hiến pháp và mục tiêu xây dựng Hiến pháp. Và ý kiến đề nghị thay cụm từ “mấy nghìn năm” bằng cụm từ “hàng nghìn năm” hoặc thay bằng cụm từ “bốn nghìn năm” để khẳng định rõ ràng hơn lịch sử dựng nước và giữ nước.

  Từ chương I đến chương IX có nhiều ý kiến đóng góp, đề nghị thay đổi, chỉnh sửa. Ở chương I: Chế độ chính trị, trong Điều 1: có nhiều ý kiến đề nghị đưa cụm từ “độc lập” đứng trước cụm từ “dân chủ”. Đề nghị ghép Điều 11 vào Điều 1, để khẳng định rõ có bảo vệ được độc lập thì mới có dân chủ. Điều 3: đề nghị giữ lại đoạn “nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân” của Hiến pháp 1992. Đề nghị điều chỉnh cụm từ “tự do” vào trước cụm từ “ấm no”, lý do: có tự do mới có ấm no, hạnh phúc. Điều 11: Một số ý kiến đề nghị bổ sung “nghiêm trị các hành vi phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam”, lý do: tại Điều 4 đã khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội thì nhất thiết phải có một quy định ngay trong Hiến pháp về việc bảo vệ vị trí, vai trò của Đảng.

  Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi Điều 15 theo hướng “ các quyền vốn có của con người phải được Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng bảo vệ và đảm bảo thực hiện” và nên phân các quyền thành hai nhóm:

  Một là, nhóm quyền chỉ định hạn chế bởi luật của Quốc hội đó là các quyền con người, quyền của công dân về lĩnh vực chính trị như quyền bầu cử, ứng cử, trưng cầu ý dân và các quyền về tự do dân chủ như quyền bất khả xâm phạm về thân thể, về chỗ ở, về đời sống riêng tư, tín ngưỡng, tôn giáo,…
  Hai là, nhóm quyền bị hạn chế bởi pháp luật, đó là quyền về kinh tế, dân sự, văn hóa xã hội như là quyền sở hữu, quyền làm việc, bảo vệ sức khỏe, học tập,…

  Ở Điều 21 có ý kiến đề nghị bổ sung “quyền được chết nhân đạo theo yêu cầu”; Điều 39, khoản 1 đề nghị bổ sung “nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn khác giới và đồng giới”,…

  Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường, nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi khoản 3 Điều 58 thành hai khoản như sau:

  Khoản 3: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

  Bổ sung khoản 4: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo thỏa thuận giá thị trường trong trường hợp thật cần thiết vì lý do thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội”,…

  Trong phát biểu gợi ý thảo luận, đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Trong mỗi quy định cụ thể của toàn bộ dự thảo các đại biểu cần đánh giá về phạm vi, ưu điểm, hạn chế của từng nội dung được sửa đổi; những nội dung tán thành, không tán thành và lý do vì sao; những nội dung cần sửa đổi, đề xuất  nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi, những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

  Tham gia ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của Bộ, ngành và phân cấp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương; đến chế định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; cơ chế giám sát cơ quan quyền lực của Chính phủ đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương; cơ chế đảm bảo và thực hiện các quyền cơ bản của nhân dân trên địa bàn.”

  Chiều cùng ngày các đại biểu sẽ bắt đầu thảo luận theo tổ.

                                                                             Nguyệt Ánh

   

Ý kiến bạn đọc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Di chúc Hồ Chí Minh và những ảnh hưởng mang tầm Quốc tế

Di chúc Hồ Chí Minh và những ảnh hưởng mang tầm Quốc tế

KTNT - “Bác Hồ cùng với bản Di chúc của Người là thuộc về tất cả phong trào cộng sản, công nhân và cách mạng trên thế giới”.