Bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững

  3/11/2011 1:55:06 PM

  Từ đó, người phụ nữ mới được tôn trọng, được tạo điều kiện để nâng cao trình độ và tham gia vào mọi hoạt động xã hội. Bằng năng lực và nỗ lực của mình, nhiều chị đã vươn lên, trở thành những nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, những doanh nhân thành đạt và nhiều chị được giao những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, quản lý Nhà nước, viện khoa học...

  Trong hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng vừa qua, Đảng ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đến mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trong đó có việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ. Theo đó, nhiều bộ luật về vấn đề này đã được Quốc hội thông qua (Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007,...). Điều này đã tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận những cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ.

  Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB): “Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, là một trong những nước có tiến bộ hàng đầu về bình đẳng giới..., là quốc gia đạt được sự thay đổi nhanh chóng nhất về xoá bỏ khoảng cách giới trong 20 năm qua ở khu vực Đông Á”.

  Tuy vậy, trong xã hội ta vẫn còn tư tưởng phong kiến, hẹp hòi, chưa đánh giá đúng năng lực của phụ nữ; nhiều phụ nữ, nhất là chị em đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi còn chịu nhiều thiệt thòi, chưa được tôn trọng đúng mức. Ở đó phụ nữ còn bị vi phạm pháp luật như cưới tảo hôn, bị buôn bán, bị bạo hành, bị xâm hại tình dục; số phụ nữ không được đi học, khó khăn về kinh tế còn cao.


  Về xoá đói giảm nghèo, trong hơn 25 năm qua, bằng nhiều chính sách triển khai đồng bộ, chúng ta đã đạt những thành tựu lớn trên mặt trận đánh đuổi “giặc nghèo”. Kết thúc năm 2010, nước ta đã ra khỏi danh sách nước nghèo, gia nhập đội ngũ những quốc gia trung bình trên thế giới. Bài học về giảm nghèo của Việt Nam được Liên Hợp quốc coi là mẫu mực.

  Tuy nhiên, có một thực tế là, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở nước ta còn không nhỏ (kết thúc năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,45%). Theo nhiều chuyên gia, bất bình đẳng giới là một trong những nguyên nhân cơ bản của đói nghèo, lạc hậu; là rào cản đối với phát triển bền vững. Bởi vậy, trong những năm gần đây, bình đẳng giới đã trở thành vấn đề trung tâm của phát triển, là một mục tiêu của phát triển. Xoá bỏ bất bình đẳng giới sẽ giúp chúng ta sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển, trong đó có xoá đói, giảm nghèo.

  Để xoá đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững cần gắn xoá đói giảm nghèo với xoá bỏ bất bình đẳng giới. Theo đó, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc giúp chị em, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức mọi mặt để chị em vượt qua suy nghĩ “mình kém nam giới” cần được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là việc ưu tiên đối tượng nghèo mà chủ hộ là phụ nữ, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới thông qua việc tôn vinh những phụ nữ tiên tiến; phê phán những biểu hiện phân biệt đối xử, lạm dụng, bóc lột, buôn bán phụ nữ; giáo dục ý thức bảo vệ quyền tự do và nhân phẩm phụ nữ đối với toàn xã hội. Tạo điều kiện để phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa được phổ cập giáo dục phổ thông, xoá mù chữ, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn... nhằm giúp chị em sản xuất hiệu quả hơn.

  Hiền Trang

Ý kiến bạn đọc