Đảng ủy Agribank tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017 | 20:44

KTNT - Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống các quan điểm chỉ đạo, các phương pháp, hình thức, giải pháp mà Đảng tác động vào đối tượng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu chính trị đã đề ra. Phương thức lãnh đạo đúng đắn có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.
Ngay từ đầu năm 2016, nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đảng bộ và hệ thống Agribank, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
 
Các chỉ tiêu tăng trưởng tương đối ổn định và cao hơn so với năm 2015. Đến 31/12/2016, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 05 chỉ tiêu theo kế hoạch: Vốn huy động thị trường I tăng 13,1 % (mục tiêu KH tăng từ 13-15%); Tổng dư nợ tín dụng gồm cả trái phiếu VAMC tăng 16,1% (mục tiêu KH tăng 14-18%); Tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 70% (mục tiêu KH khoảng 70%); tỷ lệ nợ xấu 2,4%/dư nợ tín dụng (mục tiêu KH dưới 3%); Kết quả thu dịch vụ đạt 3.573 tỷ, tăng 17% so năm trước, bằng 100% KH (mục tiêu KH tăng 17%); Lợi nhuận đạt 105% KH; Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của NHNN.
 
 
 
Về Công tác xây dựng Đảng
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt đến toàn bộ đảng viên trong đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng tập thể, cá nhân; 
 
Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thi đua, Đảng ủy thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ nghe báo cáo tổng hợp kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình và kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời chỉ đạo các vấn đề nổi cộm phát sinh và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định;
 
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cấp ủy, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách, đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới: Trong năm 2016, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho trên 500 lượt cấp ủy viên cơ sở, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho trên 360 quần chúng tích cực để chuẩn bị nguồn phát triển đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho hơn 150 đồng chí đảng viên dự bị tại các chi, đảng bộ trực thuộc, đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW;
 
Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các chỉ tiêu thu hồi nợ đã xử lý rủi ro và nợ đã bán cho VAMC mặc dù đạt kết quả tích cực hơn cùng kỳ năm trước, nhưng chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với các chi nhánh 2 khu vực TP Hà Nội và HCM. Tỷ lệ thu lãi cho vay giảm so bình quân năm trước; nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng so với đầu năm (tăng 0,6%); hiệu quả xử lý nợ xấu chưa cao, chủ yếu vẫn là xử lý rủi ro và bán nợ cho VAMC. Nợ xấu vẫn tập trung chủ yếu tại các chi nhánh trên 02 địa bàn TP Hà Nội, HCM, chiếm trên 52%/tổng nợ xấu cho vay nền kinh tế của toàn hệ thống. Tính cạnh tranh của SPDV chưa cao, chưa định hình được các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của Agribank, nhất là các sản phẩm thị trường truyền thống nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 
 
Năng lực hoạt động của một số cấp ủy đảng cơ sở còn hạn chế, đặc biệt trong việc gắn hoạt động công tác đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về các mặt công tác đảng; thực hiện QCDC ở cơ sở và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát thực hiện QCDC và giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên hiệu quả chưa cao.
 
Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017
 
Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên; bám sát chính sách điều hành của NHNN và diễn biến thị trường, chỉ đạo hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, ổn định, bền vững; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể sau:
 
Thứ nhất, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương khóa XII, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp điều kiện thực tế trong đơn vị, đặc biệt đối với Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 
Thứ hai, Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Đảng bộ Agribank lần thứ IX và Đại hội Đảng cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020; 
 
Thứ ba, Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; Làm tốt công tác điều tra dư luận xã hội, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của Agribank bằng các hình thức phù hợp;
 
Thứ tư, Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người lao động được cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ, những khó khăn, thách thức và giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, tạo sự đồng thuận, chia sẻ;
 
Thứ năm, Chỉ đạo thực hiện, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, quản lý đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đảng viên đi công tác, học tập, nghỉ việc riêng ở nước ngoài.
 
Thứ sáu, Tăng cường công tác KTGS, xây dựng kế hoạch và triển khai sớm ngay trong những tháng đầu năm. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả, tránh chồng chéo, hạn chế số lần số lượt tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, thành viên UBKT, các ban chuyên trách của Đảng ủy trong công tác giám sát nề nếp, nội dung sinh hoạt tại các tổ chức đảng cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về công tác KTGS, xây dựng chỉnh đốn Đảng và công tác khắc phục xử lý sau thanh tra, kiểm tra; kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư và các vụ việc nổi cộm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm;
 
Thứ bảy, Duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy định, đổi mới phương thức hoạt động của BCH Đảng bộ gắn với hoạt động chuyên môn và cơ sở; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất và các hoạt động khác theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW;
 
Tiến hành đồng bộ các giải pháp nêu trên không chỉ thực hiện tốt chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.
Nguyễn Thành Chung - Agribank
 
  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích